جزییات زنده و تازه از بازداشت قیصاری – 15 December