بحث با نماینده های تیم اشرف غنی و عبداله – چرا عبداله خود را بنده اعلام کرد